மகிழ்ச்சியற்ற நாடுகள்பட்டியலில் முதல் 10 இடத்தில் இந்தியா – forbes வெளியிட்டுள்ள பட்டியல்!

மகிழ்ச்சியற்ற நாடுகள் (World’s Unhappiest Countries) பட்டியலில் முதல் 10 இடத்தில் இந்தியா – forbes வெளியிட்டுள்ள பட்டியல்!

Advertisement

https://www.forbes.com/sites/laurabegleybloom/2020/03/20/ranked-20-happiest-countries-2020/#1882b8de7850

World’s Unhappiest Countries

மகழ்ச்சியற்ற நாடுகள் பட்டியல்

1. Afghanistan

2. South Sudan

3. Zimbabwe

4. Rwanda

5. Central African Republic

6. Tanzania

7. Botswana

8. Yemen

9. Malawi

10. India

1 2Next page
Show More
Back to top button